GE4024 Franz  Kletzinsky   (Kleczynski),  Rast  im  Hohlweg